English

История «  

Цели и принципи «  

Партньори «  

  
     Политиката на фирмата е свързана с бързото и качествено обслужване на клиентите.
     Цел на фирмата е клиента да получи качествена стока на достъпна цена.

     Като доказателство за нашия професионализъм, както и за поддържане на висока репутация пред нашите клиенти, ние гарантираме следното:
  •  Нашите продукти и услуги се основават на съвременни технологии;
  •  Максимална информираност на клиентите за условията и цените на продуктите и услугите;
  •  Системен контрол за ефективността на нашите продукти и услуги и тяхната пригодност да удовлетворят изискванията и очакванията на клиентите;
  •  Недопускане конфликт на интереси;
  •  Единство на ръководството и вътрешната среда на „ВАТЕКС” ЕООД;
  •  Своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки, както и редовно прилагане на превантивни и коригиращи действия;
  •  Вътрешно-фирмена отчетност и контрол на най-високо равнище;
  •  Висок професионализъм и доказани морални качества на служителите;
  •  Системно обучение на служителите и осигуряване на възможности за развитие;
  •  Зачитане изискванията на клиентите;
  •  Непрекъснато подобряване качеството на продуктите и услугите;
  •  Качеството на нашата дейност е предмет на редовни вътрешни проверки;

     Принципи за осигуряване на качеството:

  •  Опазването на търговската тайна и етиката на обслужване във „ВАТЕКС” ЕООД се съблюдават строго. Всякаква информация и данни за нашите клиенти се третират от нас като поверителни и не се предават на трети лица без съгласието на клиента;
  •  Нашите служители, подизпълнители и хонорувани сътрудници осъзнават напълно това си задължение и строго се придържат към него;
  •  Служителите на „ВАТЕКС” ЕООД се задължават да се стремят към строга обективност, недопускаща компромиси с качеството и надеждността заради икономическа изгода;
  •  Служителите от всички равнища се стимулират да проявят способностите си за максимален просперитет на „ВАТЕКС” ЕООД и поддържане на добрия имидж на фирмата;
  •  Управлението, ресурсите и изпълнението на нашите услуги са обединени от единния процесен подход в осигуряването на качеството;
  •  При взимане на решения за усъвършенстване на дейността се прилага систематичен анализ на данните и информацията;
  •  Ние, „ВАТЕКС” ЕООД, се задължаваме да поддържаме качеството на нашите продукти и услуги в съответствие с изискванията на хармонизирания стандарт БДС EN ISO 9001:2008, както и към "Oeko-Tex Standard 100";

Новини | Специални оферти | Продукти | За нас | Контакти                                          Създаден от Кирил Тонев  © Ватекс ЕООД